วธิีท่ีงา่ ยท่ีสุดในการซ้ือซิมการ์ดในญ่ีปุ่น | Guidable - Your Guide to a Sustainable, Wellbeing-centred Life in Japan

วธิีท่ีงา่ ยท่ีสุดในการซ้ือซิมการ์ดในญ่ีปุ่น

By Guidable Writers Apr 2, 2018

This post is also available in: จีนประยุกต์ อังกฤษ เวียดนาม จีนดั้งเดิม อินโดนีเซีย

จะซื้อซมิ การ์ดในญีป่ ุ่นต้องทาํ ยังไง? นี่คือวธิีทีง่ ่ายทีส่ ุดในการซื้อซมิ การ์ด

“จะซ้ือซิมการ์ดในญ่ีปุ่นตอ้ งทาํ ยังไง?” คือคาํ ถามท่ีคนซ่ึงมาญ่ีปุ่นครัง้แรกถามพวกเราบอ่ ยท่ีสุด

ผลสาํ รวจเม่ือไมน่ านมาน้ีเปิดเผยวา่ ชาวตา่ งชาติสว่ นมากคดิ วา่ ซิมการ์ดของญ่ีปุ่นราคาแพง และบริษัทเครือขา่ ยสัญญานมือถือไมม่ ีคาํ อธิบายภาษาอังกฤษเพียงพอ

บทความน้ีเราจะแนะนําวธิีหาซิมการ์ดในญ่ีปุ่นท่ีงา่ ยท่ีสุดสาํ หรับชาวตา่ งชาติ

การหาซมิ การ์ดราคาย่อมเยาในญีป่ ุ่นเป็ นเรื่องยาก


คุณอาจประสบปัญหาในการเลือกหรือเปรียบเทียบเครือขา่ ย โปรโมชั่นและแพคเกจท่ีเหมาะ สมและราคายอ่ มเยาเพราะท่ีญ่ีปุ่นมีหลายบริษัทและโปรโมชั่น

คุณตอ้ งเปรียบเทียบราคาของทุกเจา้ เพ่ือคน้ หาเจา้ท่ีราคาถูกท่ีสุด ถา้คุณพิมพค์ าํ วา่ ‘SIM card in Japan’ ในเวบ็ ไซต์คุณจะพบกับบทความจาํ นวนมากท่ีเปรียบเทียบราคาของแตล่ ะเครือขา่ ย

บทความพวกน้ีชว่ ยอาํ นวยความสะดวกให้คุณกจ็ ริง แตอ่ ยา่ งไรกต็าม คุณตอ้ งระวังคา่ ใช้ จา่ ยท่ีถูกซอ่ นไว้ไมไ่ ดแ้ สดงให้เหน็ ในตารางเปรียบเทียบราคา

บริษัทสว่ นมากมีคา่ ปรับ หากคุณตอ้ งการยกเลิกสัญญากอ่ นกาํ หนด คา่ ใชจ้ า่ ยตรงน้ีอาจ กลายเป็นปัญหากับงบของคุณและทาํ ให้คุณไมก่ ลา้เปล่ียนเครือขา่ ยตามใจชอบ

นอกจากน้ียังหาบริษัทมือถือท่ีมีภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนสนับสนุนยากมาก ทาํ ให้การ พยายามทาํ ความเขา้ใจแพคเกจ โปรโมชั่น คา่ ใชจ้ า่ ยท่ีถูกซอ่ นไว้ ใชเ้วลานานมาก ถา้ภาษาญ่ีปุ่นของ คุณไมค่ ลอ่ งมากนัก แมแ้ ตค่ นญ่ีปุ่นเองยังรู้สกึ วา่ รายละเอียดพวกนัน้ เขา้ใจยาก

ในการซื้อซมิ การ์ด มีกระบวนการในการสมัคร

สงิ่ ท่ีชวนสับสนไมไ่ ดม้ ีแคเ่ ร่ืองราคาของซิมการ์ดกับเง่ือนไขในการให้บริการเทา่ นัน้ กระบวนการสมัครกย็ุง่ ยากไมแ่ พก้ัน

เอกสารท่ีมักจาํ เป็นตอ้ งใชใ้นการสมัครซ้ือซิมการ์ดในญ่ีปุ่น ไดแ้ ก่ สถานะวีซา่ ระยะเวลาท่ี อยูอ่ าศัย หมายเลขบัญชีเครดิตการ์ด ตราประทับ

จริงๆ แลว้ ถา้คุณไปท่ี Bic Camera ในชินจุกุ ซ่ึงเป็นจุดซ้ือซิมการ์ดและโทรศัพทย์ อด นิยมของชาวตา่ งชาติคุณอาจจะตอ้ งเสยี เวลาเป็นชั่วโมง กวา่ จะสามารถใชม้ ือถือได

โชคดีมากท่ีตอนน้ีมีหลายบริษัทพร้อมสนับสนุนการหาซิมการ์ดของชาวตา่ งชาติท่ีเพิง่ มา ใหม่ ถา้คุณตอ้ งการหาซิมการ์ดให้เร็วท่ีสุดเทา่ ท่ีทาํ ได้ วธิีท่ีดีท่ีสุดคือการหาซิมการ์ดท่ีเขา้ใจความ ตอ้ งการของชุมชนชาวตา่ งชาต

ซมิ การ์ดในญีป่ ุ่นทีเ่ ราแนะนํา

DXHUB มีกระบวนการสมัครท่ีรวดเร็วสาํ หรับชาวตา่ งชาติท่ีอาศัยอยูใ่ นญ่ีปุ่น ไมค่ ดิ คา่ ยกเลิกสัญญากอ่ นกาํ หนด และมีภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาเวียดนามสนับสนุนในการให้บริการ ขอ้ ดีเหลา่ น้ีทาํ ให้โรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่นตา่ งๆ มักจะแนะนําบริษัทน้ีให้กับนักเรียนของตนเอง

– การมีหลายภาษาในการสนับสนุนในการให้บริการแกล่ ูกคา้

อยา่ งท่ีเราเกริ่นไวต้ อนตน้ หน่ึงในสาเหตุท่ีทาํ ให้ชาวตา่ งชาติรู้สกึ วา่ การซ้ือซิมการ์ดในญ่ีปุ่นเป็นเร่ือง ยาก คือ การท่ีไมม่ ีการให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ

DXHUB แกไ้ ขปัญหาน้ีโดยนําเสนอบริการดว้ ยภาษาอังกฤษ รวมไปถึงภาษาจีนและเวียดนามดว้ ย

– กระบวนการสมัครท่ีเรียบงา่ ย ใชแ้ คพ่ าสปอร์ต

ในขณะท่ีบริษัทอ่ืนตอ้ งการหลักฐานเร่ืองหมายเลขบัญชี ตราประทับ หรือแมก้ ระทั่งเครดิตการ์ด DXHUB ตอ้ งการแคส่ าํ เนาพาสปอร์ต ไมจ่ าํ เป็นตอ้ งใชเ้อกสารอ่ืน

– ราคาสมเหตุสมผลและไมม่ ีคา่ ยกเลิกสัญญา

DXHUB มีแพคเกจท่ีราคาเริ่มตน้ ตัง้แต่ 2,432 เยน/เดือน คา่ ใชจ้ า่ ยปลีกยอ่ ยอ่ืนๆ ท่ีคุณตอ้ งจา่ ยคือ การจา่ ยคา่ ธรรมเนียมการทาํ สัญญา 3,00 เยนในตอนแรกเพียงครัง้เดียว

น่ีคือรายละเอียดคา่ ใชจ้ า่ ยของเดือนแรก

3GB: 2,432 เยน/เดือน+3,000 เยน จา่ ยเพียงครัง้เดียว = 5,432 เยน

6GB: 3,232 เยน/เดือน+3,000 เยน จา่ ยเพียงครัง้เดียว = 6,232 เยน

12GB: 4,432 เยน/เดือน+3,000 เยน จา่ ยเพียงครัง้เดียว = 7,432 เยน

(ท่ีมา: https://www.jpsmart.net)

DXHUB ไมค่ ดิ คา่ ธรรมเนียมอ่ืน คุณไมต่ อ้ งเสยี เงนิ คา่ ยกเลิกสัญญา เม่ือคุณตอ้ งการยกเลิกการใช้ งาน

วธิีซ้ือซิมการ์ดของ DXHUB

 

ขัน้ ตอนการสมัครซ้ือซิมการ์ดของ DXHUB นัน้ งา่ ยมากและสามารถทาํ ออนไลน์ได้

・สแกน QR code

・กรอกขอ้ มูลท่ีจาํ เป็นและอัพโหลดไฟลพ์ าสปอร์

・จา่ ยเงนิ (ท่ีร้านสะดวกซ้ือ หรือจา่ ยดว้ ยเครดิตการ์ดหรือเพยก์ าร์ด)

・คุณสามารถใชซ้ ิมการ์ดไดท้ ันทีท่ีมันสง่ มาถึงบา้น

คุณใชเ้วลาเพียง 5 นาทีเพ่ือลงทะเบียน เม่ือจา่ ยเงนิ คา่ ธรรมเนียมเริ่มตน้ เรียบร้อยแลว้ ซิ มการ์ดจะถูกสง่ ไปให้คุณใน 1 วัน

หลังจากท่ีเราทาํ การคน้ ควา้มาอยา่ งดี เราพบวา่ DXHUB คือเครือขา่ ยท่ีสามารถซ้ือซิ มการ์ดไดง้า่ ยท่ีสุดในญ่ีปุ่น

ลองเขา้ไปดูเวบ็ ไซตJ์ P Mobile สาํ หรับขอ้ มูลเพิม่ เติม: